CREATE ACCOUNT

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Koffiejuffrouw VOF

1- Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op verkoop van producten via de website van Koffiejuffrouw (www.Koffiejuffrouw.nl) en binnen Nederland, en dekken alle verkoophandelingen met onze klanten. Wij behouden het recht de algemene verkoopvoorwaarden op ieder moment te wijzigen, op voorwaarde dat we de wijzigingen op onze website publiceren. De algemene voorwaarden zijn permanent op de site te raadplegen.

2 – Prijzen

De productprijzen zijn aangegeven in euro, inclusief BTW en inclusief verpakkingskosten en exclusief (onverzekerde) verzendkosten binnen Nederland. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor een beperkte en vastgestelde periode. Koffiejuffrouw behoudt zich het recht voor om de prijzen te allen tijde te wijzigen. De producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die van kracht waren op het moment van bestelling door de klant.

3 – Bestellingen

Wij aanvaarden bestellingen onder deze algemene voorwaarden. Met het doen van een bestelling verklaart de klant akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Koffiejuffrouw behoudt het recht bestellingen te annuleren wanneer met de klant een geschil bestaat, ongeacht de aard of het ontstaan daarvan. Facturen worden op de dag van verzending van de bestelling per e-mail verzonden en/of ingesloten in het pakket, dit naar voorkeur van Koffiejuffrouw.

4 – Bevestiging

De door Koffiejuffrouw geregistreerde gegevens vormen het bewijs van alle transacties tussen Koffiejuffrouw en haar klanten. De gegevens die door het betalingssysteem geregistreerd zijn vormen het bewijs van de financiële transacties.

5 – Beschikbaarheid

Onze productaanbiedingen en prijzen zijn geldig zolang ze op onze website vermeld staan en zolang de voorraad strekt. Mocht een product niet voorradig blijken te zijn nadat de bestelling geplaatst is, dan stelt Koffiejuffrouw de klant hiervan zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte. Indien Koffiejuffrouw niet in staat blijkt het door de klant bestelde binnen 30 dagen na opgave te leveren, is de klant gerechtigd de geplaatste bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren. In voorkomende gevallen zal Koffiejuffrouw gehouden zijn door de klant vooruitbetaalde bedragen te crediteren onder aftrek van een eventuele gedane deellevering en de gemaakte verzendkosten hiervoor, dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na het ontbinden van de overeenkomst.

6 – Levering

De bestelde producten worden geleverd op het afleveradres zoals door de klant opgegeven bij het plaatsen van een bestelling. De levertijd voor koffiebonen beslaat niet meer dan 3 dagen en voor accessoires is deze afhankelijk van de voorraad. De tijd van het klaarmaken van het pakket en de verzending en bedraagt in elk geval niet meer dan 30 dagen na ontvangst van een bestelling. Overschrijding van de wettelijke vastgestelde maximale leveringstermijn van 30 dagen, leidt in afwijking van artikel 7:46f lid 1 BW niet tot verzuim van rechtswege. Een ingebrekestelling is dan ook vereist alvorens Koffiejuffrouw in verzuim kan geraken. Indien de klant niet de volledige order heeft ontvangen, dan dient de klant dit uiterlijk binnen drie dagen na ontvangst van de zending aan Koffiejuffrouw te melden onder opgave van het factuur en/of ordernummer en onder vermelding van de niet of foutief geleverde artikelen.

7 – Verzendkosten

Alle goederen worden standaard onverzekerd verzonden. De verzendkosten zijn niet inbegrepen. Koffiejuffrouw houdt het recht voor deze kosten te allen tijde te kunnen wijzigen. De hoogte van verzendkosten zullen duidelijk op de website van Koffiejuffrouw bekend worden gemaakt en ook zichtbaar zijn tijdens het opgeven van de bestelling.

8 – Betalingen

Betalingen via de site www.koffiejuffrouw.nl dienen uitsluitend in euro te gebeuren. Alle bestellingen worden uitgeleverd na vooruitbetaling. In bijzondere gevallen kan Koffiejuffrouw besluiten hiervan af te wijken.

9 – Eigendomsvoorbehoud

Alle producten blijven eigendom van Koffiejuffrouw totdat de betaling en, indien van toepassing, rente volledig ontvangen is. Deze bepaling verhindert niet dat het risico met betrekking tot kwaliteitsverlies of beschadiging overgaat op de klant vanaf het moment dat de producten door de klant in ontvangst genomen zijn.

10 – Retourrecht

Vanaf de datum van ontvangst van de zending heeft een particulier klant 7 werkdagen de tijd om product(en) te retourneren, dit zonder opgaaf van reden. Goederen dienen deugdelijk verpakt en in de originele verpakking retour gezonden te worden. De klant dient bij een retourzending (een kopie van) de factuur in te sluiten en hierop zijn of haar bank- of girorekeningnummer te noteren. De klant dient de retourzending, op eigen kosten, voldoende te frankeren.

Koffiejuffrouw aanvaardt geen ongefrankeerde zending of zending onder rembours, wat de reden ook moge zijn. Indien de klant reeds (een gedeelte) betaald heeft, dan zal terugstorting van het aankoopbedrag plaatsvinden. De door de klant aan Koffiejuffrouw betaalde verzend- en verpakkingskosten komen niet in aanmerking voor creditering. Koffiejuffrouw behoudt zich echter het recht voor om tot verrekening over te gaan, mocht een eerdere bestelling nog onbetaald zijn gebleven. Van dit retourrecht zijn uitgesloten:

– verbruiksgoederen;

– goederen die op ondubbelzinnige wijze aangemerkt werden als ‘uitverkoop‘ of anderszins aangeduide actieartikelen, dit ten tijde van het plaatsen van de bestelling door de klant.

11 – Garantie

Koffiejuffrouw aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid anders dan voor het door haar geleverde product. De klant kan geen aanspraak maken op garantie indien sprake is van onoordeelkundig, nalatig, onzorgvuldig of ongeschikt gebruik, foutief aansluiten, molest, valschade en in vergelijkbare situaties. Van de bovenstaande algemene garantiebepalingen zijn tevens uitgesloten:

– verbruiksgoederen;

– goederen die werden aangemerkt als ’uitverkoop‘. De goede werking van de bovengenoemde producten wordt slechts gegarandeerd op de dag dat de klant deze in ontvangst neemt, dit tenzij anders aangegeven. Goederen dienen deugdelijk verpakt retour gezonden te worden. Voorafgaand dient de klant een garantieclaim/retourzending per e-mail bij Koffiejuffrouw aan te melden onder opgave van factuur- en/of ordernummer en met opgave van de omschrijving en aantallen van de te retourneren producten. Koffiejuffrouw zal vervolgens een garantie-afhandelingsnummer verstrekken aan de klant dat duidelijk op de buitenzijde van de verpakking vermeld dient te worden. Koper dient de retourzending, op eigen kosten, voldoende te frankeren. Koffiejuffrouw aanvaardt geen ongefrankeerde zending of zending onder rembours, wat de reden ook moge zijn. Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

12 – Intellectuele eigendom

Alle teksten, commentaren, illustraties en afbeeldingen op de website van Koffiejuffrouw vallen onder het auteursrecht en zijn wereldwijd beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. In overeenstemming met de bepalingen van het intellectuele eigendom is alleen privégebruik toegestaan. Elke vorm van publicatie zonder vooraf gegeven toestemming door Koffiejuffrouw is een inbreuk op de auteursrechten en een schending van de intellectuele eigendomsrechten.

13 – Ontbinding

Ieder verzuim van de klant geeft Koffiejuffrouw de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een aan de afnemer gerichte schriftelijke verklaring. Onder schriftelijke verklaring wordt tevens een verklaring gericht aan het e-mailadres van de klant verstaan.

14 – Aansprakelijkheid

Op alle door Koffiejuffrouw aangeboden handelingen en diensten is de in Nederland van kracht zijnde wetgeving van toepassing. Koffiejuffrouw kan niet aansprakelijk gehouden worden indien niet wordt voldaan aan de regelgeving van een buitenland waar de producten worden geleverd op verzoek van de klant. Koffiejuffrouw kan niet aansprakelijk gesteld worden in het geval van overmacht, politieke onrust, een gedeeltelijke of totale staking van in het bijzonder de posterijen, transport- of communicatiemiddelen, overstromingen en brand. Koffiejuffrouw kan niet aansprakelijk worden gehouden indien derden niet of niet tijdig hun verplichting jegens Koffiejuffrouw nakomen, waardoor Koffiejuffrouw niet of niet tijdig aan haar leveringsverplichting kan voldoen.

15 – Nietigheid, vernietigbaarheid

Eventuele nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

16 – Toepasselijk recht – Procedures

Deze overeenkomst is in het Nederlands opgemaakt. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen zijn alleen rechters in Nederland bevoegd.

17 – Persoonsgegevens

Koffiejuffrouw zal door de klant verstrekte gegevens niet beschikbaar stellen aan derden. Koffiejuffrouw verzamelt alleen die gegevens die strikt noodzakelijk zijn om een bestelling uit te voeren of om de klant op de hoogte te houden van speciale aanbiedingen en nieuwe producten, waarbij de klant de mogelijkheid geboden wordt deze informatie niet te willen ontvangen.

TOP